Racibor 2008
V dňoch 7. – 9. novembra 2008 sa uskutočnilo IV. Stretnutie ornitológov na Kubínskej holi – či presnejšie – pod Kubínskou hoľou v Hájovni Lesov SR v Raciborskej doline.
Pokročilá ročná doba, kedy už badať blížiacu sa zimu, nepraje ornitologickým potulkám po prírode, zato sa však hodí na stretnutie a prezentáciu udalostí i zážitkov, ktoré priniesol uplynulý rok. Tak tomu bolo i v roku 2008 a my sme boli pri tom.
Keď sme v piatok podvečer dorazili do hájovne, prvý blok príspevkov bol už v plnom prúde. Zmeškali sme prezentáciu Ornitologického klubu pri Oravskom múzeu o prebiehajúcom programe Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy a jeho doterajších výsledkoch. Nasledujúci príspevok sa venoval zimnému sčítavaniu vodného vtáctva, ktoré sa každoročne realizuje od októbra do marca vždy v polovici mesiaca za pomoci dobrovoľných sčítavateľov po celom Slovensku. Záujmovou skupinou sú všetky druhy vtáctva, vyskytujúce sa na vodných tokoch, rybníkoch, jazerách a vodných nádržiach – ako sú napr. potápka malá (Tachybaptus ruficollis), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), volavka popolavá (Ardea cinerea), beluša veľká (Egretta alba), labuť veľká (Cygnus olor), kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica chrapka (Anas crecca), kačica hvizdárka (Anas penelope), chochlačka sivá (Aythya ferina), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), potápač veľký (Mergus merganser), hlaholka obyčajná (Bucephala clangula), orliak morský (Haliaeetus albicilla), lyska čierna (Fulica atra), čajka smejivá (Larus ridibundus), čajka bielohlavá (Larus cachinnans), vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), rybárik obyčajný (Alcedo atthis), trasochvost biely (Motacilla alba), trasochvost horský (Motacilla cinerea); a tiež vtáky mokradí, vlhkých polí a lúk – sliepočka vodná (Gallinula chloropus), chriašteľ vodný (Rallus aquaticus), kulík riečny (Charadrius dubius), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus), kalužiačik malý (Actitis hypoleucos), kalužiak perlavý (Tringa ochropus), kalužiak sivý (Tringa nebularia), hvizdák veľký (Numenius arquata), močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago). Zároveň celoročne prebieha aj sčítavanie bežných druhov vtáctva a vyhodnocovanie ich trendov s často prekvapivými výsledkami (že „bežné“ druhy často nie sú až také bežné, ako z ich pomenovania vyplýva). ďalej sme sa dozvedeli o činnosti Rehabilitačnej stanice pre divožijúce druhy, najmä o rehabilitácii orlov skalných (Aquilla chrysaetos) a iných dravcov. O záchrane malej vydry riečnej (Lutra lutra) a jej príprave pre vypustenie do voľnej prírody sme si pozreli krátky videofilm. V programe bola aj prezentácia o celosvetovo ohrozených vtáčích druhoch. členovia Lesoochranárskeho zoskupenia VLK oboznámili o priebehu samovývoja v lesoch mierneho pásma a autori pripravovaného filmu o divočine v srdci Slovenska s názvom Posledná pevnosť nám poodhalili kúsok svojich nádherných záberov medveďa hnedého (Ursus arctos) z Tichej doliny vo Vysokých Tatrách, vlka dravého (Canis lupus), či kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica). Naši poľskí priatelia z Národného parku Babia hora tiež prispeli svojou prezentáciou o rehabilitácii a vypustení dvoch mláďat rysa ostrovida (Lynx lynx) v poľskej časti Babej hory.
Nasledujúci deň bol venovaný prechádzke do okolia. Prechádzali sme popri vyvesených búdkach pre sovu dlhochvostú (Strix uralensis), ktorými miestni ornitológovia zvyšujú jej hniezdne možnosti na tejto lokalite. Potravné dutiny tesára čierneho (Dryocopus martius) svedčili o bežnom výskyte tohto druhu ďatľa. Večerný program bol venovaný sledovaniu filmu o dropovi veľkom (Otis tarda), ktorý je predmetom ochrany v projekte Life ŠOP SR, na ktorom sa podieľa aj SOS/BirdLife Slovensko. Všetci napokon uvítali priestor pre voľnú diskusiu a aspoň pár hodín spánku.
Domov sa pobral, kto ako potreboval. Oficiálne sa stretnutie skončilo v nedeľu na obed, kedy hájovňu opustili poslední účastníci. Dúfame, že aj v roku 2009 sa uskutoční veľa projektov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť na ďalšom stretnutí ornitológov. A nezaškodila by aj nejaká prezentácia fotografií, tak ako v minulých rokoch, ktorá na tohoročnom stretnutí trošku chýbala ;-)

Racibor 2008 Racibor 2008
Racibor 2008 Racibor 2008
Racibor 2008 Racibor 2008
Všetky fotografie, údaje a pozorovania sú duševným vlastníctvom autorov.
Akékoľvek neoprávnené použitie a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu autora je porušením autorského zákona.

(c) PDlink 2007 - 2017